Som una entitat sense afany de lucre i com a tal, mantenim forts vincles amb altres organitzacions. Formem amb elles una xarxa que ens permet intercanviar coneixements i experiències, que ens inspiren i ajuden a millorar.

Des de 1999, la Residència Assís forma part de FEATE (la Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat sense afany de lucre). Aquesta federació ens representa a través de la Taula del Tercer Sector i la Confederació.

2018- MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I D’IL·LUMINACIÓ

Projecte realitzat amb ajuda del programa d’ajudes per la rehabilitació energètica d’edificis existents (PROGRAMA PAREER-CRECE) amb l’objectiu d’aconseguir una economia més neta i sostenible.

La Residència Assís ha obtingut una subvenció per part del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per la realització d’actuacions que millorin la qualificació energètica total de l’edifici. Les actuacions que s’han dut a terme són:

  • Renovació de la instal·lació tèrmica: instal·lació d’una caldera de condensació de baixa temperatura pel terra radiant, instal·lació d’un Heat Master per produir aigua calenta sanitària i modificació dels circuits hidràulics.
  • Substitució de la il·luminació convencional per tecnologia LED.
  • Col·locació de vàlvules termostàtiques en tots els radiadors per tal de poder regular la temperatura de cada espai.

Amb l’execució d’aquestes actuacions s’aconsegueix millorar una lletra mesurada en l’escala d’emissions de diòxid de carboni (kg CO2/m² any) respecte la qualificació energètica inicial de l’edifici, obtenint una qualificació energètica total C.

L’ajut financer per part de la Unió Europea ha estat del 20% de la inversió total.

Altres entitats de les que la Fundació hi forma part:

  • Coordinadora Catalana de Fundacions
  • Federació Catalana del Voluntariat
  • Observatori del Tercer Sector
  • Ajuntament de St. Quirze del Vallès
  • Departament de treball, afers socials i Família
  • Franciscans Caputxins de Catalunya i Balears
  • Creu Roja  de Sabadell